Một số hình ảnh tu nghiệp sinh của công ty tại Nhật Bản

Một số hình ảnh tu nghiệp sinh của công ty tại Nhật Bản